Профил на купувача

Свържете се с нас

Профил на купувача

Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - Балчик" ЕООД - 2020 г.
СЪОБЩЕНИЕ Публикувано на: 05 Март 2020 – 16:00
ЗА ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ПЛИК „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“
Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме Ви, че отварянето на и оповестяване на ценовите предложения, съдържащи се в плик „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ на допуснатия участник в процедура за възлагане на обществена поръчка „публичното състезание“ с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ – Балчик“ ЕООД”, открита с Решение № АД-05-94 от дата 07.02.2020 г. на Управителя на „МБАЛ – Балчик“ ЕООД, ще се извърши в сряда, 11.03.2020 г. от 10:00 часа в заседателната зала /кабинета на управителя/, находяща се на четвърти етаж в сградата на лечебното заведение „МБАЛ – Балчик“ ЕООД, на ул. „Д-р Златко Петков“ №1 в гр. Балчик.
На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Председател на комисията:
Кристина Санджакянова
 
СЪОБЩЕНИЕ Публикувано на: 25 Февруари 2020 – 16:00
за промяна в датата на отваряне на постъпилите оферти в обявената процедура „Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ – Балчик“ ЕООД, открита с Решение № АД-05-94/ 07.02.2020 г. на Управителя на „МБАЛ – Балчик“ ЕООД
Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме Ви, че отварянето постъпилите оферти на участници в обявена процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ – Балчик“ ЕООД, открита с Решение № АД-05-94/ 07.02.2020 г. на Управителя на „МБАЛ – Балчик“ ЕООД, ще се извърши в четвъртък, 05.03.2020 г. от 10:00 часа в кабинета на административния секретар, находяща се на четвърти етаж в сградата на лечебното заведение „МБАЛ – Балчик“ ЕООД, на ул. „Д-р Златко Петков“ №1 в гр. Балчик, вместо в първоначално обявената дата. Срокът за подаване на оферти остава непроменен.
На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Възложител:
Д-Р ПАРСЕК САРКИС САЛБАШЯН Управител на „МБАЛ – Балчик” ЕООД
 
ДОГОВОР Договор – Публикувано на: 10 Април 2020
РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ – Публикувано на: 13 Март 2020
ПРОТОКОЛИ:
1. Протокол от 05.03.2020 г. 1. Протокол от 05.03.2020 г. – Публикувано на: 05 Март 2020
2. Протокол от 13.03.2020 г. 2. Протокол от 13.03.2020 г. – Публикувано на: 13 Март 2020
РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ – Публикувано на: 07 Февруари 2020
ОБЯВЛЕНИЕ ОБЯВЛЕНИЕ – Публикувано на: 07 Февруари 2020
ДОКУМЕНТАЦИЯ:
1. Указания документация. Указания документация – Публикувано на: 07 Февруари 2020
2. Техническа спецификация. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – Публикувано на: 07 Февруари 2020
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Оферта за участие. Оферта за участие – Публикувано на: 07 Февруари 2020
2. Опис на представените документи Приложение № 2. Опис на представените документи Приложение № 2 – Публикувано на: 07 Февруари 2020
3. Техническо предложение Приложение № 3. Техническо предложение Приложение № 3 – Публикувано на: 07 Февруари 2020
4. Ценово предложение Приложение № 4.
Ценово предложение Приложение № 4 Ценово предложение Приложение № 4
– Публикувано на: 07 Февруари 2020
5. Декларация Приложение № 5. Декларация Приложение № 5 – Публикувано на: 07 Февруари 2020
6. Договор проект. Договор проект – Публикувано на: 07 Февруари 2020
7. ЕЕДОП
ЕЕДОП ЕЕДОП
– Публикувано на: 07 Февруари 2020
Пазарни консултации
Покана за провеждане на пазарни консултации Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка – Публикувано на: 24 Април 2019
Доставка на нетни количества активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти на „МБАЛ – Балчик“ ЕООД, гр. Балчик
Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка – Публикувано на: 31 Декември 2018
Протокол № 2 Протокол № 2 – Публикувано на: 31 Декември 2018
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения – Публикувано на: 21 Декември 2018
Протокол изменение от 20.12.2018 Протокол №1 от 19.12.2018 – Публикувано на: 20 Декември 2018
Протокол №1 от 19.12.2018 Протокол №1 от 19.12.2018 – Публикувано на: 19 Декември 2018
ЕЕДОП ЕЕДОП – Публикувано на: 26 Ноември 2018
Проект на договор ел.енергия и КБГ 2018 Проект на договор ел.енергия и КБГ 2018 – Публикувано на: 26 Ноември 2018
Част IV. Раздел I. Образци Част IV. Раздел I. Образци – Публикувано на: 26 Ноември 2018
СПЕЦИФИКАЦИЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ – Публикувано на: 26 Ноември 2018
ДОКУМЕНТАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – Публикувано на: 26 Ноември 2018
РЕШЕНИЕ Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка – Публикувано на: 26 Ноември 2018
ОБЯВЛЕНИЕ ОБЯВЛЕНИЕ – Публикувано на: 26 Ноември 2018
Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - Балчик" ЕООД
СЪОБЩЕНИЕ Публикувано на: 07 Февруари 2018 – 16:00
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ПЛИК „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“
Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме Ви, че отварянето на и оповестяване на ценовите предложения, съдържащи се в плик „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ на допуснатия участник в процедура за възлагане на обществена поръчка „публичното състезание“ с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ – Балчик“ ЕООД”, открита с Решение № АД-05-14 от дата 04.01.2018 г. на Управителя на „МБАЛ – Балчик“ ЕООД, ще се извърши в понеделник, 12.02.2018 г. от 10:00 часа в заседателната зала /кабинета на управителя/, находяща се на четвърти етаж в сградата на лечебното заведение „МБАЛ – Балчик“ ЕООД, на ул. „Д-р Златко Петков“ №1 в гр. Балчик.
На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Председател на комисията:
Кристина Санджакянова
 
СЪОБЩЕНИЕ Публикувано на: 31 Януари 2018 – 15:00
до всички заинтересовани лица по процедура с предмет
„Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ – Балчик“ ЕООД“
Уведомяваме Ви, че отварянето на всички постъпили оферти по процедура с предмет „Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ – Балчик“ ЕООД“ се отлага от дата 05.02.2018 г. от 10:30 часа за дата 07.02.2017 г. от 10:30 часа.
Мястото за отваряне на офертите остава непроменено – гр.Балчик, ул.“Д-р Златко Петков“ № 1, в сградата на лечебното заведение – в приемната на управителя.
  Информация за преписката:
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ – Балчик ЕООД
Номер: 00989-2018-0001
Адрес на профила на купувача: https://mbal-balchik.com/profil-na-kupuvacha/#profilkupuvach
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ – Балчик“ ЕООД” Доставката не е определена в обособени позиции. Не е предвидена възможността за представяне на оферти за част от номенклатурни единици от техническата спецификация. Комплексното участие за всички номенклатури е задължително. Не се допускат варианти в офертите.Мястото за изпълнение на поръчката е франко-склад на „МБАЛ – Балчик“ ЕООД гр.Балчик, ул. “Златко Петков“ № 1. Срок за изпълнение на договора -24 месеца. Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата.
Съдържание
No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1 822597 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 04.01.2018 04.01.2018
2 822598 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 04.01.2018 04.01.2018
ДОГОВОР ДОГОВОР – Публикувано на: 19 март 2018
РЕШЕНИЕ Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка – Публикувано на: 20 Февруари 2018
ПРОТОКОЛИ:
1. Протокол от 07.02.2018 г. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка – Публикувано на: 07 Февруари 2018
2. Протокол от 20.02.2018 г. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка – Публикувано на: 20 Февруари 2018
Документация: Документация – Публикувано на: 04 Януари 2018
1. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка – Публикувано на: 04 Януари 2018
2. Обявление за обществена поръчка. Обявление за обществена поръчка – Публикувано на: 04 Януари 2018
3. Указания за участие, ведно с показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертата. Указания за участие, ведно с показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертата – Публикувано на: 04 Януари 2018
4. Техническа спецификация. Техническа спецификация – Публикувано на: 04 Януари 2018
5. Образци:
5.1. Оферта /заявление/ за участие; Оферта /заявление/ за участие – Публикувано на: 04 Януари 2018
5.2. Техническо предложение; Техническо предложение – Публикувано на: 04 Януари 2018
5.3. Ценово предложение, ведно с Приложение 1;
Ценово предложение, ведно с Приложение 1 Ценово предложение, ведно с Приложение 1
– Публикувано на: 04 Януари 2018
5.4. ЕЕДОП; ЕЕДОП – Публикувано на: 04 Януари 2018
5.5. Декларация за съгласие с клаузите на проекто-договора; Декларация за съгласие с клаузите на проекто-договора – Публикувано на: 04 Януари 2018
5.6. Декларация за срока на валидност на офертата; Декларация за срока на валидност на офертата – Публикувано на: 04 Януари 2018
5.7. Декларация по чл.54 от ЗОП; Декларация по чл.54 от ЗОП – Публикувано на: 04 Януари 2018
5.8. Декларация по чл.55 от ЗОП; Декларация по чл.55 от ЗОП – Публикувано на: 04 Януари 2018
5.9. Декларация за правно – организационна форма; Декларация за правно – организационна форма – Публикувано на: 04 Януари 2018
5.10. Декларация за съответствието на предлаганите лекарствени продукти със ЗЛПХМ Декларация за съответствие на предлаганите лекарствени продукти със ЗЛПХМ – Публикувано на: 04 Януари 2018
6. Проект на Договор. Проект на Договор – Публикувано на: 04 Януари 2018
Доставка на нетни количества активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти на „МБАЛ – Балчик“ ЕООД, гр. Балчик
Файлове:
Покана АОП Покана АОП – Публикувано на: 18 Август 2017
Обява за ОП Обява за ОП – Публикувано на: 18 Август 2017
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – Публикувано на: 18 Август 2017
ОБРАЗЦИ ОБРАЗЦИ ОБРАЗЦИ – Публикувано на: 18 Август 2017
Протокол Протокол – Публикувано на: 11 Септември 2017
Протокол 2 Протокол 2 – Публикувано на: 18 Септември 2017
Договор Договор – Публикувано на: 16 Ноември 2017
Охрана на сградата и имуществото на лечебното заведение със СОТ и екипи за реагиране