Административни услуги

"МБАЛ – Балчик" ЕООД
предоставя следните административни услуги:

АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГАПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Писмено съобщение за ражданеЗакон за гражданската регистрация – чл.43
Писмено съобщение за смъртЗакон за гражданската регистрация – чл.55
Приемане на заявление/декларация за припознаване на детеСемеен кодекс – чл.65
Издаване на болничен лист от лекуващите лекариНаредба за медицинската експертиза – чл. 7
Издаване на дубликат на болничен листНаредба за медицинската експертиза – чл. 53
Изготвяне на етапна епикризаНаредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи – чл. 23
Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебно заведениеНаредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи – чл. 24
Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документиЗакона за здравето – чл. 28б, ал. 1
Запознаване на наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документиЗакона за здравето – чл. 28б, а

Свържете се с нас

Предоставянето на административна услуга в „МБАЛ – Балчик“ ЕООД се прави след подаването на заявление от потребителя на услугата в Административен отдел. Искането за получаване на административна услуга, може да бъде направено устно, в писмена форма или по електронен път, лично или чрез упълномощен представител на заинтересованото лице. При подаването на искането, заявителят следва изрично да посочи начина на получаване на документа(отговора) – лично, чрез лицензиран пощенски оператор или под формата на електронен документ. Таксата за изпращане на административен акт, чрез лицензиран пощенски оператор е за сметка на заявителя и се заплаща при извършване на доставката. Не се изисква административна такса.

Предоставяне на услуга – издаване на копие на вече издаден документ, се заплаща съгласно ценоразпис на „МБАЛ – Балчик“ ЕООД.

Срокът за отговор на запитвания е до 7 дни.