За МБАЛ – Балчик

Основната цел на "МБАЛ – Балчик" ЕООД

Основната цел на „МБАЛ – Балчик“ ЕООД е да осъществява предмета на своята дейност в съответствие със здравните потребности на населението и приоритетите на националната здравна политика.

Стратегическа цел на МБАЛ Балчик ЕООД е да завоюва доминираща роля на пазара на здравни услуги в региона и да работи за заемане на нови пазарни позиции, чрез оказване на повече и по-качествена медицинска помощ, като изпълнява поставените средно- и краткосрочни цели

Разработване и внедряване на стандарти за добра диагностична и лечебна дейност

Преференциално обслужване на населението от района на гр.Балчик и северното Черноморие, както и на туристите през активния сезон

Засилване на връзките с други здравни и социални служби и организации, имащи отношение към здравеопазването с цел запазване на социалната отговорност на болницата и постигане на интегрирани здравни грижи на населението

Повишаване на квалификацията на персонала от всички категории

Подобряване на материално-техническата база и дооборудване за постигане и поддържане на високо качество на медицинския продукт

Сключване на договори за медицинско обслужване с физически и юридически лица, в това число и чужденци

Сградният фонд на болницата

Сградният фонд на болницата е разположена сред 26000 кв.м. дворно място. Сградният фонд е достатъчен и функционално пригоден за дейността на болницата и се състои от:

• шест етажен болничен корпус – 1713 кв.м. на етаж,

• обслужващ корпус – 473 кв.м.

• и гаражи – 163 кв.м.

Местоположението на болницата, конструктивната характеристика на сградата, водоснабдяването и произтичащото от предмета на дейност оборудване и инсталационни съоръжения отговарят на закона за териториално и селищно устройство, действащите в страната санитарно – хигиенни норми и изисквания и Наредбите на МЗ, критериите, медицинските стандарти по специалности и показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения.

Инсталациите, апаратурата, техниката и работните места във функционално обособените сгради са обезопасени, съгласно изискванията на законовите разпоредби за техническа, пожарна и радиационна безопасност.

Защо да изберете нас ?

Разработване и внедряване на стандарти за добра диагностична и лечебна дейност.

0 +

Години опит

0

Брой клинични пътеки

0

Доктори, специалисти

0

Лекувани пациенти за година

Предмет на дейност на
"МБАЛ – Балчик" ЕООД

Предмет на дейност на „МБАЛ – Балчик“ ЕООД е осъществяването на болнична помощ на лица, нуждаещи се от активно лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести и състояния изискващи оперативно лечение в болнични условия по следните основни направления: вътрешни болести, детски болести, акушерство и гинекология, хирургия, неврология, анестезиология и интензивно лечение, физиотерапия и рехабилитационна медицина.

Дейността на „МБАЛ – Балчик“ ЕООД се осъществява според принципите за своевременност, адекватност и ефективност на болничната помощ, според медицинските стандарти, правилата за добра медицинска практика и спазване на професионалната тайна и правата на пациента.

Като Многопрофилна Болница за Активно Лечение, болницата в Балчик е обявила ясно своята мисия – да използва целия си потенциал за преодоляване на болката и рисковете за живота на пациентите си като им предостави широк спектър от болнични медицински услуги, осигуряващи им определено качество на живот по време на болестта и възможност за прибавяне на „години към живота“.

Свържете се с нас

История на "МБАЛ – Балчик" ЕООД

За годините на своето съществуване, болницата за активно лечение бележи развитие не само по отношение на медицинските процедури, които предлага и техниката, с която е снабдена, но и по отношение на разбирането на болните и техните нужди. Защото доверието в лекуващия лекар е от изключителна важност за успешното протичане на целия курс на лечение.

Болницата в Балчик има повече от 130 годишна история. От писмени данни открити в архивите, става ясно, че тя е разкрита за първи път през 1881г., помещаваща се “в една вехта и нехигиенична къща, купена от държавата през 1883г.”. През 1907г. е завършено, осветено и тържествено открито зданието на Болница “Цар Борис”, за което е останало като писмено свидетелство само изрезка от местен вестник. Персоналът се е състоял от “един лекар (същият и околийски), един фелдшер – надзирател и трима слуги, от които двама мъже и една жена”.

През 1940г. е открита сградата на нова болница с първи лекар – управител Д-р Борис Цветанов. Персоналът е бил вече от 30 души, от които шест лекари, четири медицински сестри и десет болногледачи. По-късно личния състав достига 150 човека, от които 23 лекари, 68 медицински сестри и 35 болногледачи. Така създадената болница до 1958г. е била Околийска болница, а след административната реорганизация на страната се превръща в Районна болница. През 1974г. болницата и поликлиниката към нея се преместват в новопостроената сграда, в която е и до сега. През 2000г. болницата е преобразувана в търговско дружество съгласно ЗЛЗ със Заповед № РД 20-37/02.08.2002 г. на Министъра на здравеопазването. На това основание е извършена и съдебната регистрация на МБАЛ гр.Балчик с решение на Добрички окръжен съд № 3247/27.10.2000 г. и е регистрирана като еднолично дружество с ограничена отговорност.

Собственик на лечебното заведение е Община Блачик и се ръководи от управител, назначен след конкурс и управляващ чрез договор за управление. Създадена през 1974 година, днес болницата е институцията, която се грижи не само за здравето на жителите на Община Балчик, но и за всички нейни гости, нуждаещи се от висококвалифицирани медицински грижи и лечение. През всички тези 40 години „МБАЛ – Балчик“ ЕООД винаги е била надежда за болните, наранените, пострадалите и техните семейства. А през последните няколко години, лечебно заведение затвърди позициите си на водещо не само в областта, но в цяла Североизточна България. Това е доказателство, че отговаряме на всички медицински стандарти в грижата за своите пациенти и най-висока оценка за мениджмънта и за предлаганите медицински дейности.

За своята 130 годишна история Болницата в Балчик, от “една вехта и нехигиенична къща”, с персонал от един лекар (същият и околийски), един фелдшер – надзирател и трима слуги“, преминала през изпитанията на времето, сега заема важно място в системата на здравеопазването в област Добрич. Грижи за здравето и живота на болните полагат 25 лекари, 63 специалисти по здравни грижи, 36 санитари. За пациентите са осигурени 92 легла, разпределени в 6 отделения – вътрешно, детско, неврологично, акушеро-гинекологично, хирургично и инфекциозно. Структурата включва още диагностично-консултативен блок, болнична аптека и административно-стопански блок. За непрекъснатия стремеж към подобряване на условията за диагностика и лечение говори и фактът, че през последната година ръководството на лечебното заведение и община Балчик реализираха проект по оперативна програма „Регионално развитие“, вклучващ реконструкция на сградния фонд, модернизиране на основната апаратура, внедряване на мерки за енергийна ефективност, внедрена беше също така система за управление на качеството, съобразена с изискванията на стандарта ISO 9001:2008 чрез проект по оперативна програма „Конкурентоспособност на българската икономика“.

Днес лечебното заведение може да бъде посочено като един от положителните примери в родното здравеопазване, осъществяващо модерна медицина. Вече 130 години в болницата в гр. Балчик се трудят истински професионалисти. Понятието напрегнато всекидневие не е достатъчно, за да характеризира тяхната безкрайна във времето дейност, защото призванието да служат на хората е много повече – то е израз на човеколюбие.