Защита на лични данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ - ИЗВЕСТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


Уведомяваме Ви, че: „МБАЛ-Балчик” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Балчик п.к.9600, ул."Д-р Златко Петков" № 1, ЕИК 124504885е администратор на лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент ( Общ Регламент за защита на данните ).

Координати за контакт във връзка със защита на личните данни:
Длъжностно лице по защита на данните – Ива Владимирова Георгиева, тел: 0877357610, e-mail: iva.mbal.balchik@gmail.com

Като администратор на лични данни, „МБАЛ-Балчик” ЕООД ЕИК 124504885, гарантира на своите потребители на услуги, че предоставените лични данни от физически лица ще бъдат обработвани и съхранявани единствено и само за целта на извършване на конкретната здравна услуга, при спазване на изискванията на Европейския регламент 2016/679 за защита на личните данни /ОРЗД/ и приложимото национално законодателство.

Личните Ви данни**, които ни предоставяте при попълване на контактни формуляри, по телефон, по имейл или на място, ние третираме като поверителни. Данните, които събираме са най-малко име, адрес, телефонен номер, електронен адрес, дата и място на раждане, пол, месторабота, семейно положение и деца (в определени случаи: лични данни на съпруг/съпруга и други близки), информация за банкови сметки, информация за трудов и професионален опит, членство в професионални и съсловни организации, образование, придобита допълнителна квалификация/научна степен, сертификати и други документи, удостоверяващи знания и умения, длъжност, информация за подбор, атестационна информация, информация относно трудовата дисциплина, записи от системи за видеонаблюдение, както и друга информация, получена по електронен път (напр. информация от електронни карти за достъп), снимка. Обработваме и следните специални категории лични данни: членство в синдикални организации, данни за здравословното състояние, генетични данни и други, в зависимост от нормативните изисквания към дейността на лечебното заведение и неговите легитимни интереси. С цел по-качествено и пълноценно обслужване, ще се свържем с Вас, в случай че е ни е необходима допълнителна информация.

Ние използваме данните Ви изключително за конкретна цел, и служат за: нуждите на медицинската диагноза, лечение, изготвяне на необходимата медицинска и отчетна документация, във връзка с изпълнението на сключени договори, изпълнение на нормативно вменени задължения, за защита на жизненоважни интереси на субекта на лични данни, или на друго физическо лице, изпълнение на задача от обществен интерес, за легитимните интереси на „МБАЛ-Балчик” ЕООД или тези на трети лица, само ако интересите или основните права и свободи на субекта на данните нямат преимущество пред тези интереси.

Непредоставянето на поискана лична информация може да попречи на изпълнението на договорно задължение, спазването на законово изискване, оказването на определена медицинска услуга и др.

„МБАЛ-Балчик” ЕООД може да предостави лични данни на трети лица, когато това се изисква по закон, когато това е необходимо за изпълнение на нормативно вменени задължения, или когато е в интерес на здравето на субекта на данните. Такива трети лица са НЗОК, Министерство на здравеопазването, медицински специалисти – консултанти, доставчици на ТРЗ услуги, застрахователи: и др. „МБАЛ-Балчик” ЕООД изисква от всички трети лица да уважават сигурността на данните и да спазват законодателството по защита на данните. Възможно е в определени случаи „МБАЛ - Балчик” ЕООД да изпраща лични данни до страни извън Европейското Икономическо Пространство (ЕИП), като в тези случаи се осигурява необходимото сигурно ниво на защита на личните данни, съобразно нормативните изисквания.

„МБАЛ-Балчик” ЕООД съхранява лични данни за периода, за който са необходими, за да бъдат изпълнени целите, за които са събрани, включително за да се спазят нормативните изисквания в областта на здравеопазването, данъчната система, трудовото, осигурителното право, счетоводните стандарти и др. За правно основание при обработването**** на лични данни служат съответно чл.6, пар.1, буква (б), (в), (г) или (д).

Не обработваме лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни. В случай че такива данни ни бъдат изпратени на имейл или в друг тип кореспонденция без основание за същото, цялата комуникация ще бъде унищожена. Допуска се обработване на специални категории лични данни на база на изключенията , цитирани в чл.9, пар.2 от ОРЗД и по-конкретно букви (б), (ж), (з), (и) или (й);

Не споделяме данни с трети страни, освен ако законът не ни задължава.

С цел по-качествено обслужване, ще се свържем с Вас, в случай че е ни е необходима допълнителна информация.

Във връзка с обработката на Вашите лични данни Вие имате следните права:
• право на информация за съхранените при нас Ваши лични данни съгласно член 15 от Регламента;
• право на корекция на неверни данни или на допълване/актуализация на непълни данни съгласно член 16 от Регламента;
• право на изтриване на съхранените при нас Ваши данни съгласно член 17 от Регламента;
• право на ограничаване на обработка на Вашите данни съгласно член 18 от Регламента;
•право на преносимост на данните съгласно член 20 от Регламента;
• право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни съгласно член 21 от Регламента;
• право на оттегляне на съгласието по всяко време, ако обработката на лични данни има правно основание чл.6, ал.1, буква (а) – съгласие, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено;
• Право на подаване на жалба пред надзорния орган по защита на данните:

Комисия за защита на личните данни: Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518 Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Всички данни, които се съдържат в имейл или друг тип кореспонденция и всички приложени файлове и документи, са поверителни и са предназначени единствено за използването на физическото лице или на юридическото лице, към което са адресирани. Ако не сте целевият получател, вие сте уведомени, че разкриването, копирането, разпространението или предприемането на каквито и да било действия, в зависимост от съдържанието на тази информация, е строго забранено.

Дефиниции:

*„администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

**„лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

*** „субект на данни“ е всяко идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано;

**** „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;