Новини

СЪОБЩЕНИЕ: НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ !!! - ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ (2014-2020)

 

• „МБАЛ-Балчик“ ЕООД осъществява дейност по провеждане на масов универсален неонатален слухов скрининг на всички новородени в родилното отделение на лечебното заведение.

Целева група: всички новородени.

Министерство на здравеопазването финансира по програмата дейности за:
- Въвеждане на масов универсален неонатален слухов скрининг в родилните и неонатологични клиники/отделения, с цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха при новородени. Слуховият скрининг е изследване на слуха с апарат за отоакустични емисии.

Слуховият скрининг се извършва при всички новородени деца в лечебни заведения, които имат сключен договор за изпълнение на медицински дейности по Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве с Министерство на здравеопазването.

• Изследването се извършва от лекар специалист (неонатолог, педиатър или УНГ). Изследването може да се извърши и от акушерка или специалист по здравни грижи в присъствието на лекар специалист (неонатолог, педиатър или УНГ).

• Изследването се извършва в присъствието на майката. При невъзможност да се осигури присъствието ѝ по обективни причини, изследването се извършва в присъствието на бащата, настойник или близък роднина.

• В случай на установени отклонения от нормата, на родителя (настойника) се дават указания за необходимостта от извършване на контролно изследване на слуха на новороденото, до 7 дни след изписването му, от УНГ-специалист в УНГ-отделение/клиника. Указанията се отразяват в епикризата, издадена от ЛЗ. Родителите се уведомяват за необходимостта от своевременен избор на ОПЛ.