Новини

Доклад за финансовото състояние на „МБАЛ - БАЛЧИК” ЕООД към третото тримесечие на 2018 г. във връзка с постъпили въпроси от Общински съвет гр. Балчик.

Настоящият доклад за финансовото състояние на „МБАЛ - Балчик” за третото тримесечие, включва в себе си анализ на причините за финансовата загуба на „МБАЛ - Балчик”, към третото тримесечие на 2018 година, в размер на 170 000 лева, както и информация за нуждата и източниците за финансиране на кампанията за безплатни профилактични изследвания на пенсионерите от общината, през месец декември 2018 година. Същия се предоставя в отговор на искане за информация от страна на едноличния собственик на капитала, на „Многопрофилна болница за активно лечение – Балчик“ ЕООД, като и има за цел и запознаване на местната общност с провежданата от страна на лечебното заведение финансова политика за подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение, подобряване на състоянието на материалната база, както и провежданата политика в областта на профилактика на заболяванията сред местната общност.

Видно от отчетните данни, съгласно представената по -долу справка/Приложение1/, МБАЛ Балчик бележи трайна тенденция на подобряване на основните икономически показатели през периода 2015 г.- 2018 г.. Загубата към 30.09.2018 г., спрямо базовия период- 2015 г. е намалена наполовина. Задълженията към 30.09.2018 г. са намалели с повече от 60 на сто, спрямо базисния период- 2015 г.

Загубата към 30.09.2018 г. е в размер на 170 хил.лв. Тя e увеличена спрямо същия период на предходната година в размер на 80 хил. лв. Увеличението се дължи основно на превишението на разходите за възнаграждения на персонала, в резултат от увеличението на минимална работна заплата за страната. Същевременно МБАЛ Балчик реализира приходи в намален размер от 90 хил.лв. за същия период на 2017 г. и 2018 г.

Загубата в размер на 170 хил.лв. към 30.09.2018 г. е очаквана и обоснована. Финансовият резултат за този период включва разходи за амортизация, които не ангажират парични плащания в размер на 276 хил. лв. На този етап финансовата стабилност на МБАЛ Балчик не е застрашена. Не съществуват условия за изпадане в състояние на неплатежоспособност и задлъжнялост. Напротив, старите задължения към доставчици и кредитори, регулярно се погасяват, като техният размер, спрямо 2015 г. е намален значително- над 60%.

Приходите на МБАЛ Балчик са относително постоянна величина. Те включват основно приходи по договор за клинични пътеки и приходи за финансиране на текущата дейност от Община Балчик.

Очакваните приходи към 31.12.2018 г. са общо в размер на 2 137 000 лв., или по-малко спрямо предходната година със 107 хил.лв. Приходите от финансиране на текущата дейност от Община Балчик са в по-малък размер, спрямо предходните периоди със 160 хил.лв. Същевременно очакваните приходи от клинични пътеки са повече, спрямо предходните години.

Приходите от клинични пътеки с Националната здравно- осигурителна каса са лимитирани, а финансирането от Община Балчик е намалено през последните години.

Тъй като резерви за увеличаване на приходите на болницата до голяма степен са ограничени, усилията на ръководството са насочени към икономия на разходи. Освен икономия на разходи и предприемане на подходящи мерки за оптимизиране на персонала и дейността, предприетата политика на икономии е наложена и от стремежа на управленския екип на болницата да изчисти всички стари задължения, като в тази насока е постигнат значителен прогрес/видно от справката/,задълженията не само са намалели, но и бе постигнат значителен успех с погасяване в пълна степен на задълженията към публичните бюджет. Във връзка със съществуващия публични задължения към 01.03.2016 г., спрямо болницата имаше образувано изпълнително дело № 2179 от 2014 г. на публичен изпълнител при Национална агенция по приходите, като бе наложен и запор върху банковата сметка от страна на публичен изпълнител. С разпореждане от 12.05.2017 г., производството по принудително изпълнение е прекратено, поради погасяване на публичните задължения. Задълженията към частни контрагенти освен, че прогресивно намаляват, но и не затрудняват дейността на лечебното заведение. Към настоящия момент липсват образувани съдебни и/или изпълнителни производства спрямо управляваното от мен лечебно заведение. И не само, за първи път от десетилетия, в сградата на лечебното заведение бяха осъществени строителни – монтажни работи за подобряване на материалната база „МБАЛ – Балчик“ ЕООД, осигуряване на комфорт за пациенти и персонал. Извършена бе пълна подмяна на източника за отопление на сграда, като се премина от неефективното използване на течно гориво/газьол/, с повишен от държавата акциз, към отопление с единна климатична система. Средствата за ремонта на сградата, в която се помещава болницата бяха осигурени от община Балчик. По време на същия, бяха открити сериозни недостатъци наслагвани с години във водопреносната и електрическа мрежа, средствата се осигуриха от болницата. Резултатите са видими за всеки пациент, за всеки посетител.

Основните направления за дейността на дружеството за следващата 2019 година са следните:

1. Инвестиционни: Предвиждаме да продължим да оптимизираме базата, в която осъществяваме дейността.

2. Оперативни: Планираме разширяване асортимента на предоставяните услуги, както и подобряване качеството на медицинските услуги, с цел увеличаване на техния обем, както и провеждане на политика на превантивно здравеопазване.

3. Финансови: Дружеството се е самофинансирало успешно, с подкрепата на Община Балчик през изминалите години. Стремежът на ръководството е да се продължи тенденцията за оптимизиране на разходите.

Приложение 1

В отговор на поставени въпроси от страна на едноличния собственик на капитала, представям и следната информация свързана с информация за източниците за финансиране на кампанията за безплатни профилактични изследвания на пенсионерите от общината през декември месец 2018 година, както и необходимостта от провеждане на политика на превантивно здравеопазване:

Съгласно актуалните статистически данни, най-високата в Европа преждевременна смъртност, причинена от неинфекциозни болести, сред хората в активна икономическа възраст е регистрирана в България. Годишно около 17 000 български граждани на възраст между 25 и 64 години приключват твърде рано жизнения си път. С 410 преждевременни смъртни случая на 100 хиляди души население (над два пъти повече отколкото средно за ЕС) България държи още един черен рекорд.

Това сочат данните на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в документ, озаглавен „Поглед върху здравеопазването в Европа 2016”. Един от съществените изводи във въпросния документ е, че голяма част от посоченият брой смъртни случая в България биха могли да бъдат избегнати, ако в страната се провеждаше адекватна политика за информационна и клинична превенция на най-значимите заболявания с фатален край.

Лошата организация, слабият социален и регионален обхват и високата цена на лекарствата, медицинските изделия, клиничните изследвания и процедурите - дори за осигурените пациенти - поставят здравеопазването, наред с бедността, застаряването и бягството на млади хора, сред основните причини за непрекъснатото повишаване на и без това високите равнища на смъртност в страната.

Всеизвестен факт е, че големият порок на българското здравеопазване е концентрирането на сравнително малкото отпускани за здраве средства, почти изключително върху скъпоструващото лечение, което може само да удължи живота на тежко болните пациенти. Според данните на ОИСР, България твърдо заема последното място в Европа по дял на средствата, отпускани за превантивни клинични изследвания и дългосрочни медицински грижи за възрастните и тежко болните пациенти.

Изследвайки посочените тенденции, съобразявайки се с посочената статистическа информация, считам, че всяко лечебно заведение следва да стана активен участник във формиране на социални политики и тенденции, посредством които, на първо място да се намали негативния ефект от описаните тенденции, а на второ място да се обърне внимание и да се придаде по-голяма роля на превенцията на заболяванията, вкл. и установяването им в ранен стадий, за сметка на скъпоструващото лечение в напреднала фаза, и не на последно място, да се обърне дължимото внимание на жители/вкл. и пенсионерите на територията на общината/, за които нуждата от засилена грижа е излишно да бъде обосновавана.

Именно в изпълнение на поставените стратегически цели, болницата насрочи и провежда общи и специализирани медицински прегледи на лица в пенсионна възраст, живеещи на територията на община Балчик.

Безплатните медицински прегледи се изпълняват с персонал и оборудване на болницата, което в голяма степен минимизира разходите. Финансирането е изцяло от собствени средства, като се разчита, че похарчените сега минимални средства ще имат отражение в здравен, социален и здравно – образователен аспект.

В тази връзка Ви уверявам, че лечебното заведение ще продължи да изпълнява въпросната политика на превантивно здравеопазване, като не се съмнявам в ползите от същата.

Искрено се надявам и за в бъдеще да получаваме оказаната ни подкрепа от страна на Общински съвет, Общинска администрация и Кмета на Община Балчик, на които използвам възможността да изкажа благодарност.

 

 

С уважение:

 

Д-р Парсек Саркис Салбашян

Управител на „МБАЛ – Балчик“ ЕООД