Административни услуги


"МБАЛ – Балчик" ЕООД предоставя следните административни услуги:


АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Писмено съобщение за раждане Закон за гражданската регистрация - чл.43
Писмено съобщение за смърт Закон за гражданската регистрация - чл.55
Приемане на заявление/декларация за припознаване на дете Семеен кодекс - чл.65
Издаване на болничен лист от лекуващите лекари Наредба за медицинската експертиза - чл. 7
Издаване на дубликат на болничен лист Наредба за медицинската експертиза - чл. 53
Изготвяне на етапна епикриза Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи - чл. 23
Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебно заведение Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи - чл. 24
Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи Закона за здравето - чл. 28б, ал. 1
Запознаване на наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документи Закона за здравето - чл. 28б, ал. 3

 

 

Предоставянето на административна услуга в "МБАЛ – Балчик" ЕООД се прави след подаването на заявление от потребителя на услугата в Административен отдел. Искането за получаване на административна услуга, може да бъде направено устно, в писмена форма или по електронен път, лично или чрез упълномощен представител на заинтересованото лице. При подаването на искането, заявителят следва изрично да посочи начина на получаване на документа(отговора) – лично, чрез лицензиран пощенски оператор или под формата на електронен документ. Таксата за изпращане на административен акт, чрез лицензиран пощенски оператор е за сметка на заявителя и се заплаща при извършване на доставката. Не се изисква административна такса.

 

Предоставяне на услуга - издаване на копие на вече издаден документ, се заплаща съгласно ценоразпис на "МБАЛ – Балчик" ЕООД.

 

Срокът за отговор на запитвания е до 7 дни.