Основната цел на "МБАЛ – Балчик" ЕООД е да осъществява предмета на своята дейност в съответствие със здравните потребности на населението и приоритетите на националната здравна политика.

Стратегическа цел на МБАЛ Балчик ЕООД е да завоюва доминираща роля на пазара на здравни услуги в региона и да работи за заемане на нови пазарни позиции, чрез оказване на повече и по-качествена медицинска помощ, като изпълнява поставените средно- и краткосрочни цели:

Разработване и внедряване на стандарти за добра диагностична и лечебна дейност;

Повишаване на квалификацията на персонала от всички категории;

Преференциално обслужване на населението от района на гр.Балчик и северното Черноморие, както и на туристите през активния сезон;

Подобряване на материално-техническата база и дооборудване за постигане и поддържане на високо качество на медицинския продукт;

Засилване на връзките с други здравни и социални служби и организации, имащи отношение към здравеопазването с цел запазване на социалната отговорност на болницата и постигане на интегрирани здравни грижи на населението;

Сключване на договори за медицинско обслужване с физически и юридически лица, в това число и чужденци;